Autorka: Mgr. Františka Marcinová, PhD.

V roku 2014 vyšlo už 8. číslo medzinárodného zborníka Sandecko-spišské zošity. Časopis je venovaný rôznym tematickým okruhom, ktoré sa dotýkajú územia Sandecka a Spiša. Oproti predošlým ročníkom má toto číslo niekoľko svojich „NAJ“. V prvom rade je najrozsiahlejším číslom od začiatku vydávania tohto časopisu. V roku 2014 sa priestor v Sandecko-spišských zošitov najviac otvoril pre odborníkov, ktorí nepracujú ani v Oblastnom múzeu v Novom Sandeci (Muzeum okręgowe w Nowym Sączu) ani v Ľubovnianskom múzeu – hrade v Starej Ľubovni, ale venujú sa územiam Spiša a Sandecka. V roku 2014 sa zošity viac zamerali na činnosť dvoch spomínaných múzeí, takže okrem odborných prevažne historických a etnografických článkov obsahujú aj cenné informácie o zbierkových predmetoch, či pedagogicko-prezentačnej činnosti múzeí. Časopis je rozdelený do 4 častí: články, materiály, správy a jubileá a poslednou časťou sú recenzie. Články predstavujú archeológiu v zbierkovom fonde Oblastného múzea v Novom Sandeci (Grzegorz Fisrt), dejiny Podolínca do polovice 14. storočia (Ferdinand Uličný), prezývky v osobných menách na stredovekom Spiši (Jana Sofková), novosandecké kláštory a ich nástupcov (Maria Marcinowska), oltáre hradnej kaplnky v Starej Ľubovni (Mária Novotná), chladné zbrane v zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea – hradu (Peter Žarnovský), Nový Sandec v období haličskej autonómie (Leszek Migrała), či tiež poľskú kuriérsku službu a ilegálny odboj v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 1939 – 1944 (Eduard Laincz). V časti materiály siahli autori po písomných i trojrozmerných prameňoch ako napr. neskorogotická monštrancia z Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni (Jakub Ondrej), inventarizácie farnosti Stará Ľubovňa (Peter Žarnovský), kniha 29/110/108 z tzv. Depozitných spisov z Nového Sandeca (Beata Wierzbicka), kniha testamentov Starej Ľubovne (Františka Marcinová), korešpondencia zo Spiša (Peter Karpinský), či tiež správy Szczęsného Morawského (Agata Tobiasz). Správy a jubileá informovali o celoročnej činnosti predovšetkým Ľubovnianskeho múzea – hradu v roku 2013 i 2014. I keď sa v roku 2014 podarilo získať viacerých nových prispievateľov, redakčná rada sandecko-spišských zošitov verí, že mnohí ďalší kolegovia a odborníci prispejú svojimi vedeckými publikáciami k zvýšeniu úrovne zošitov. Za príspevky vopred ďakujeme.

8. ročník Sandecko-Spišských zošitov (PDF)