Autor: Mgr. Zuzana Kasenčáková

Ľubovnianske múzeum v spolupráci s Maciejom Wawrzczakom (zo IAE PAN Warszawa a AÚ SAV Spišská Nová Ves) v polovici augusta 2018 realizovalo výskum na neskoro paleolitickom stanovisku. Miesto bolo náhodne objavené a je lokalizované v Lesoparku v Starej Ľubovni.

Po dôslednom povrchovom zbere nálezov sa uskutočnil sondážny výskum. V mieste nálezu boli situované dve sondy s rozmermi 2 x 1 m. Prvá sonda S1/2018 bola umiestnená na okraji lúky a lesa, pričom druhá sonda S2/2018 sa nachádzala v lese. Na povrchu bola zdokumentovaná kultúrna vrstva, ktorej existenciu dokladali nálezy: úštepy, odštepy a samotné nástroje. Okrem toho sa v niektorých prípadoch našla aj naturálna surovina. Celkovo bolo vyzdvihnutých okolo 200 nálezov z „kameňa“. Miestny červený rádiolarit bol využívaný na výrobu nástrojov. Objavené homogénne nálezy patrili chronologicky do magdalenskej kultúry, ktorá sa rozvíjala v neskorom paleolite (cca 15 000 rokov pred Kr.). Táborisko slúžilo ako miesto získavania a následne aj prvotnej úpravy rádiolaritov.

Výskum na tejto výnimočnej lokalite by mal kontinuálne pokračovať naďalej, aby sme získali čo najviac informácii o dobách minulých na tomto území.