Autor: Mgr. Daniela Reľovská

V minulom týždni sa v Národní galerii v Prahe konal seminár na tému odborné spracovanie a uchovávanie zbierkových predmetov. Seminár organizovalo Metodické centrum Národní galerie v Prahe. Na seminári sa predstavilo päť prednášajúcich, ktorí sa aktívne podieľajú na správe a ochrane zbierkových predmetov.

Prvou prednášajúcou bola PhDr. Dagmara Jelínková, pracovníčka metodického centra Národní galerie, ktorá predniesla metodické pokyny Ministerstva kultury pre ochranu zbierkových predmetov v múzeách a galériách na území Českej republiky. Časť prednášky bola venovaná aj odbornému spracovávaniu zbierkových predmetov, ktoré je aktuálne aj pre územie Slovenska.

Druhým prednášajúcim bol správca depozitárov Národní galerie Ing. Dušan Perlík, ktorý prednášal o zásadách preventívnej konzervácie zbierkových predmetov. Predmety, ktoré sú uložené v depozitároch a expozíciách by mali byť uložené v „ideálnej múzejnej klíme.“ Pod týmito slovami si môžeme predstaviť 15°C – 20°C a 40 – 60 % vlhkosti.

Treťou prednášajúcou bola Ing. Alena Selucká, zástupkyňa riaditeľa pre metodické centrum konzervácie v Technickom múzeu v Brne. Pani Ing. Selucká prednášala o mikroklimatických parametroch uchovávania zbierkových predmetov.

S predposlednou prednáškou sa predstavila reštaurátorka národní galerie ak. mal. Theodora Popova, ktorá uviedla niektoré príklady z reštaurátorskej praxe a z uchovávania zbierkových predmetov.

Posledná prednáška bola na tému Základní zásady bezpečné manipulace s uměleckými díli a některé souvisejíci aspekty jejich uložení. Predniesol ju riaditeľ spoločnosti Kunstrans Praha, ktorá sa špecializuje v transporte umeleckých diel a zbierkových predmetov po celej Európe.