Autor: Mgr. Zuzana KASENČÁKOVÁ

Výskum prebieha na dvoch nádvoriach Ľubovnianskeho hradu. Prvá sonda je umiestnená pri prejazde k barokovému palácu, ďalšia pri južnej fasáde paláca a posledná sa nachádza na III. nádvorí hradu.
V sonde pri prejazde k barokovému palácu sme objavili pozostatky po kováčskej dielni, ktorú nám dokladajú mnohopočetné nálezy kováčskej trosky. Taktiež máme zachytený drevozemný val, ktorý je potrebné ešte doskúmať. Objavili sme aj novovekú keramiku, renesančné polychrómované kachlice, črepy z 15. storočia, časť fajky atď. Pri južnej strane barokového paláca sme narazili na podložie cca 0,50 m pod terajšou úrovňou dnešného terénu. Ojedinele sa tam objavila keramika a kov. V poslednej sonde na treťom nádvorí máme doložené nálezy novovekej rôznofarebnej glazovanej keramiky, sklenené fragmenty, kov a k významnejším nálezom patrí bronzová pinzeta.
Podrobnejšie informácie budú publikovateľné, až po celkovom ukončení archeologického výskumu. Terénnu časť by sme mali ukončiť 10. júla 2014. Následne začneme spracovávať výskumnú dokumentáciu, v ktorej popíšeme všetky získané informácie, spracujeme fotografickú a grafickú dokumentáciu, odobraté vzorky dáme na analýzu, urobíme štatistiku nálezov (kováčska troska, keramika), mechanicky sa očistia vyzdvihnuté nálezy atď.