Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni bolo úspešné v siedmich žiadostiach o dotáciu z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2014. Celkový objem finančných prostriedkov je vo výške 54 050,- eur (z toho 47 650,- eur z dotácie MK SR a spolufinancovanie vo výške 6 400,- eur z rozpočtu múzea).

Múzeum realizuje:

1. Pamiatkový výskum Paláca Ľubomírskych – archeologický výskum paláca, geologický a hydrogeologický výskum. Výsledky výskumov budú vedeckým podkladom na spracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie Obnovy a rekonštrukcie barokového paláca (tzv. Paláca Ľubomírskych z roku 1642).

2. Monitoring fortifikačného opevnenia hradu Ľubovňa – výskum najmodernejšími metódami stavu hradného opevnenia a spracovanie štúdie, ktorá určí, ktoré časti hradného opevnenia sú v havárijnom stave a čo je toho príčinou.

3. Technické vybavenie konzervatórskeho pracoviska – zakúpenie odsávacieho zariadenia, ktoré skvalitní prácu na reštaurovaní a konzervovaní zbierkového fondu múzea.

4. Dostavba usadlosti – Hospodársky trakt z Ruskej Vole. Ide o transfer etnografický hodnotného objektu z terénu a jeho prevoz a výstavba v areáli Ľubovnianskeho skanzenu. Múzeum zriadi v usadlosti expozíciu historických stropných trámov a poľnohospodárskej techniky.

5.Debarierizácia Ľubovnianskeho skanzenu pre nepočujúcich a ľudí so sluchovým postihnutím. V minulom roku ĽM realizovalo obdobný projekt na hrade Ľubovňa. Projekt využíva najmodernejšie technologické možnosti – virtuálny priestor v ktorom sa umiestňujú sprievodné texty v posunkovej reči. Samotné stiahnutie nahrávky je možné mobilným telefónom alebo bezplatne zapožičaným zariadením.

6. Tvorivé dielne – workshopy, prezentácia tradičných remesiel v oblasti Severného Spiša.

7. Aves terapia pre zdravotne – telesne postihnuté osoby. Cieľom projektu je vytvorenie programu na hrade a skanzenu, ktorý je súčasne terapiou zameranou na zmiernenie handicapu postihnutých ľudí, spríjemnenie času, podporu duševnej pohody postihnutých, potrebnú na liečenie. Cieľom je zmierniť strach ľudí z vtákov, poskytnúť nevidiacim možnosť získať predstavu o dravcoch, čítaním morfológie – tvarov dravcov a sov pomocou rúk.