Autor: Zuzana Kasenčáková, archeologička

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni už od roku 2011 systematicky skúma priestor bývalých vojenských kasární, ktoré sa nachádzajú na III. nádvorí hradu Ľubovňa. V rokoch 2011 – 2012 bol realizovaný sondážny výskum, ktorým sa preskúmala stratigrafická situácia poukazujúca na postupné zasypávanie a dokladala ich zánik v niekoľkých časových obdobiach.

Ľubovnianske múzeum v roku 2017 v rámci dotačného systému MK SR realizovalo projekt „Pokračovanie v archeologickom výskume na III. nádvorí hradu Ľubovňa – vojenské kasárne“, ktorým sa celoplošne odkryl interiér vojenských kasární. Výskumom sa zachytil západný múr vojenských kasární, odhalili sa predpokladané kamenné konštrukcie – priečky, ktoré korešpondujú s vojenským mapovaním z roku 1773. Na vnútornej strane východného hradobného múru bol po celej dĺžke zachytený pozostatok parkánu, ktorý podrobnejšie popisuje poľská lustrácia z roku 1564. V blízkosti renesančného paláca bola v hĺbke 6 m od terajšej úrovne terénu zachytená pochôdzna úroveň odkrytej strieľne. Interiér vojenských kasární bol vykurovaný kachľovými pecami, ktorých existenciu  dokladá odkrytá kamenná architektúra a mnohopočetné nálezy polychrómovaných kachlíc s florálnou, zoomorfnou, antropomorfnou a geometrickou výzdobou. Výskum bol bohatý na hnuteľné nálezy – črepy s rôznofarebnou glazúrou, rytou výzdobou, mince zo 17., 18. a 19. storočia, medené gombíky, guľka z muškety… Výsledky výskumu podávajú jasnejšiu informáciu v súvislosti so stavebným vývojom hradu Ľubovňa a prispievajú ku kvalitnejšiemu spracovaniu architektonicko-historického výskumu.

Na realizácii archeologického výskumu vojenských kasární sa podieľalo 43 študentov, ktorých mzdy boli hradené z dotácie MK SR v hodnote 14 015,00 € a spolufinancovaním z rozpočtu Ľubovnianskeho múzea v hodnote 979,00 €.

 Vďaka tejto finančnej podpore MK SR mohol na hrade Ľubovňa prebiehať rozsiahly archeologický výskum, po ktorom bude nasledovať konzervácia odkrytých architektonických prvkov. Počas výskumu boli vojenské kasárne sprístupnené pre detského návštevníka vo forme vyučovacej hodiny „Hráme sa na archeológov“ a počas odborného stretnutia východoslovenských archeológov. Preskúmaný interiér vojenských kasárni bol na záver naskenovaný firmou OVERHEAD, ktorá vytvorila 3D model kasární. Ľubovnianske múzeum plánuje v budúcnosti plochu výskumu sprístupniť turistom obohatenú o interaktívne prvky.  

 

3D modely preskúmanej plochy vojenských kasárni:

https://sketchfab.com/models/efd7a5ba11cc40feb1ccf89b5c2a0c61

https://sketchfab.com/models/93250017228741a3a9f7578336214aa7

 

vojenské kasárne Mapové zobrazenie pôdorysu hradu Ľubovňa z roku 1780 s detailom na vojenské kasárne. priebeh prác 3D model