Osmičkové roky výrazne zasiahli nie len do dejín Slovenska, ale celého sveta. Aj rok 2018 je dnes už históriou a tak ako všetky inštitúcie, aj Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni bilancuje aký vlastne bol. Množstvo podujatí, návštevníkov, akvizícia nových zbierkových predmetov. To všetko je činnosť Ľubovnianskeho múzea. Okrem vlastných finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom – Prešovským samosprávnym krajom, realizovalo Ľubovnianske múzeum v roku 2018 niekoľko projektov s finančnou podporou  Fondu na podporu umenia (ďalej FPU), Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej FPKNM) a Ministerstvom kultúry SR (MK SR).

Na rozdiel od roku 2017, bol rok 2018 v rámci projektov skutočne variabilný. Od vybavenia depozitárov, cez reštaurovanie, obnovu hradu, kultúrne podujatia, či vydanie publikácií.

Takéto boli projekty v roku 2018 podporené celkovou sumou 73 036,00 € (z toho FPU 31 000,00 €).

1. projekt: FPU – Zborník príspevkov z odborných seminárov pri príležitosti výročí SNP

Projekt podporený v hodnote: 2 000,00 €

Zborník s názvom: „V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938 – 1948“ je súhrnom príspevkov z odborných seminárov v rokoch 2014 – 2017. V tejto publikácii je uverejnených celkovo 17 príspevkov od desiatich autorov. Táto publikácia je zakončením jednej etapy spolupráce Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni a Ľubovnianskeho múzea, ktorých predstavitelia prišli v roku 2014 s myšlienkou organizovať odborné semináre zamerané na dejiny SNP, resp. 2. svetovej vojny nielen v regióne severného Spiša, ale aj celkovo na Slovensku. Odborné semináre sa konali v rokoch 2014 až 2017 v priestoroch Ľubovnianskeho hradu alebo v jeho podhradí. Uverejnené príspevky sú zamerané na dejiny severného Spiša a Slovenska v rokoch 1938 -1948. Zborník je venovaný spomienke na historika PhDr. Michala Murcka, Dr., ktorý svojím životným dielom prispel k poznaniu minulosti nielen mesta, ale aj okresu Stará Ľubovňa

.

2. projekt: FPU – Denník vojaka z 1. svetovej vojny

Projekt podporený v hodnote: 2 000,00 €

V roku 2018 si celý svet pripomínal 100. výročie od ukončenia 1. svetovej vojny. Prvej najväčšej vojenskej katastrofy, ktorá zasiahla do dejín každého národa. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni si túto udalosť pripomenulo vydaním Denníka vojaka z 1. svetovej vojny, ktorý bol vydaný s finančnou podporou FPU.

Denník vojaka z 1. svetovej vojny je publikácia – prepis autentického archívneho prameňa k dejinám 1. svetovej vojny. Denník je dokladom života vojaka na východnom fronte na začiatku vojny v rokoch 1914 – 1915. Poskytuje pohľad na vojnu “zvnútra”. Publikácia obsahuje popis udalostí z obdobia 1. svetovej vojny a samotný prepis a fotografie originálneho denníka. Cieľom vydania Denníka vojaka z 1. svetovej vojny bola najmä prezentácia tohto prameňa. Vydanie Denníka vojaka z 1. svetovej vojny je už tretím počinom v rámci vydávania archívnych materiálov zo Starej Ľubovne a okolia.

Publikácia sa skladá z dvoch základných častí. Prvú časť tvoria stručné dejiny 1. svetovej vojny, mobilizácia a stav rakúsko-uhorskej armády a priebeh bojov na východnom fronte v rokoch 1914 – 1915.  Do tejto časti je zahrnutý stručný opis denníka a jeho formálno-obsahový rozbor. Druhú časť tvorí samotný prepis denníka vrátane obrazovej prílohy. Prepis je doplnený o kritický komentár jednotlivých zápisov. Kniha je písaná prevažne v češtine s využitím množstva vojenských pojmov v nemčine, ktoré sú vysvetlené (preložené) v poznámke. Prepis je doplnený v závere menným a miestnym registrom, a tiež mapami so zobrazením miest, kde sa vojak vo svojich zápisoch zdržiaval.

Obrázok č. 3

3. projekt: Jan Sobieski III. – vojenské ťaženia pod vplyvom astrológie

Projekt podporený v hodnote: 5 000,00 €

Rok 2018 sa na hrade Ľubovňa niesol v znamení Jána III. Sobieskeho, ktorý sa v roku 1683 po víťaznej bitke pri Viedni vracal do rodného Poľska a v decembri 1683 sa zastavil aj na hrade Ľubovňa. Zaujímavým je spojenie tohto významného vojvodcu a bojovníka s astronómiou v podobe jeho dvorného astrológa Johanesa Heveliusa. Na základe tejto skutočnosti Ľubovnianske múzeum – hrad vytvorilo špeciálny projekt, ktorým chcelo toto zaujímavé spojenie prezentovať.

Začiatkom roka bola zostavená odborná komisia tvorená poľskými a slovenskými odborníkmi z oblasti histórie a astronómie. Komisia pripravila konkrétny plán výskumnej aktivity. Výstupom bolo vedecké sympózium, ktorého témou bolo: “Štít Sobieskeho, konštalácia hviezd vytvorená Jánom Heweliusom”.  Samotné vedecké sympózium sa uskutočnilo pre odborníkov a priaznivcov histórie, astronómie a astrológie na konci júla 2018 na Hrade Ľubovňa. Sympózium trvalo 3 dni. Sprievodným podujatím tohto sympózia boli Stredoveké hradné slávnosti, počas ktorých prebiehala prezentácia histórie astrológie ako súčasť stredovekého života na kráľovskom dvore a jej dopad na bežný život. Návštevníkom hradu bol predstavený slávny príchod poľského kráľa Jána III. Sobieskeho na Hrad Ľubovňa, ktorý po víťazstve nad Turkami pri Viedni v roku 1683 hrad navštívil. Tento kráľ svoje vojenské stratégie konzultoval so svojim dvorným astrológom a rozhodovaniam na základe hviezdnych horoskopov prikladal veľký význam. Podujatím bola umeleckým spôsobom prezentovaná tvorba stredovekého horoskopu a vojenská kultúra daného obdobia. Výsledky výskumu návštevníci videli v rámci krátkodobej výstavy v hradnej kaplnke, ktorá prezentovala zbierkové predmety spojené s astrológiou a poľským kráľom  Jánom III. Sobieskim.  Zbierkové predmety boli zapožičané z významných poľských múzeí. V rámci nočnej prehliadky sa návštevníci oboznámili o vplyve astrologického kalendára na vojenské rozhodovanie počas bitky pri Viedni v roku 1683. Súčasťou bolo aj nočné pozorovanie hviezd. Ľubovnianske múzeum chcelo svojim návštevníkom ukázať aj súhvezdie “Sobieskeho štít”, ktoré objavil dvorný astronóm Jána Sobieskeho a nazval ho podľa neho. Z tohto dôvodu sa uskutočnilo dodatočné pozorovanie hviezd v mesiaci október 2018.

4. projekt: Pestovanie a spracovanie ľanu. Tvorba novej stálej expozície.

Projekt podporený v hodnote: 5 000,00 €

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni sa každoročne snaží vybudovať, pretvoriť, či vytvoriť novú stálu, či dočasnú výstavu. Ani rok 2018 nebol výnimkou a okrem dvoch dočasných výstav bola v Múzeu ľudovej architektúry – skanzen (ďalej iba skanzen) vybudovaná nová stála výstava venovaná spracovaniu ľanu. V roku 2017 bol za pomoci FPU vybudovaný sypanec z obce Hromoš.  Pôvodne bol využívaný ako sklad. Prízemie a povala slúžili na uskladnenie potravín a rôznych predmetov a pracovných nástrojov.

Ľubovnianske múzeum sa snaží nie len získavať, uchovávať a ochraňovať kultúrne a materiálne dedičstvo regiónu severného Spiša, ale snaží sa ho aj prezentovať súčasným spôsobom a pôsobiť edukatívne. Cieľom projektu bolo získať vybavenie a zariadenie na prezentáciu pestovania a spracovania ľanu a ľudovej stravy tak, aby náradie a zariadenie mohli využívať návštevníci bez hrozby poškodenia alebo zničenia zbierkových predmetov. Pestovanie a spracovanie ľanu na vlákno, z ktorého sa tkali základné odevy, ale aj iné úžitkové textílie má na severnom Spiši dlhú tradíciu. Priadlo a tkalo sa v každom dome a bola to neoddeliteľná súčasť života. Na základe pôvodných náradí, nástrojov a vybavenia boli prostredníctvom projektu zhotovené kópie, ktoré môžu návštevníci používať. Ďalším cieľom projektu bolo organizovanie tvorivých dielní pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí tak nie len videli náradie a nástroje, aké sa v minulosti využívali, ale ich aj priamo používali a pracovali s nimi. Projekt prispel k realizácii uceleného komplexu stavieb vidieckeho obyvateľstva, ktoré prezentujú architektúru, spôsob života, zvyky a tradície, ktoré sú súčasťou prehliadky a tým prístupné všetkým návštevníkom múzea.

5. projekt: Vybavenie otvoreného depozitára archeológie Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni

Projekt podporený v hodnote: 9 000,00 €

V roku 2015 Ľubovnianske múzeum –hrad predstavilo 1. otvorený depozitár v múzeu. Išlo o otvorený depozitár odevu. V roku 2016 vďaka podpore FPU boli do tohto otvoreného depozitára zakúpené ďalšie ukladacie jednotky ako skrine, poličky, vešiakové skrine a pod. ale aj dve prezentačné vitríny. Projekt otvoreného depozitára sa v múzeu skutočne ujal, preto v roku 2017 pracovníci pripravili ďalší projekt na otvorený depozitár, tentokrát Otvorený depozitár umeleckej histórie. Opäť boli zakúpené nie len ukladacie ale aj prezentačné skrine a regály, kde boli uložené obrazy, plastiky, modely, kríže a ďalšie predmety, ktoré sa nachádzajú v depozitári umeleckej histórie. V roku 2018 bol pripravený ďalší projekt doplnený o vybavenie depozitára archeológie, ktorý sa nachádza v rovnakom priestore ako otvorený depozitár umeleckej histórie. Oba depozitáre by mali byť sprístupnené verejnosti v roku 2019, najneskôr v roku 2020.

6. projekt: Reštaurovanie malieb otvoreného depozitára umeleckej histórie

Projekt podporený v hodnote: 8 000,00 €

Hlavnou z činnosti múzea je ochrana zbierkových predmetov, ktoré má v správe. Ľubovnianske múzeum – hrad už niekoľko rokov systematicky pracuje na reštaurovaní predmetov predovšetkým z depozitára umeleckej histórie. V roku 2018 sa cieľom reštaurovania stalo šesť malieb, ktoré boli kedysi súčasťou zástav. Zreštaurované diela budú následne prezentované v otvorenom depozitári umeleckej histórie.

“Projekty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia”