Autor: Mgr. Zuzana Kasenčáková

V letných mesiacoch (jún – august) tohto roku sa uskutočnil archeologický výskum na IV. nádvorí hradu Ľubovňa. Ide o priestor medzi južným múrom gotického paláca a severným múrom hradnej kaplnky. Výskum odhalil niekoľko zaujímavých informácii o fungovaní tohto miesta za posledných 500 rokov.

Archeologické sondy boli situované priamo za hradnou kaplnkou. V tomto mieste bol hlavný vstup na emporu do posvätnej budovy pre zámožnejších občanov alebo majiteľov hradu. V súčasnosti je tento vstup zamurovaný. Počas výskumu sa realizovali dve sondy, ktoré boli preskúmané do hĺbky 1,20 m od súčasného terénu. Vo vyšších vrstvách boli nájdené fragmenty keramiky a taktiež mince, ktoré sú datované do novoveku. Okrem hnuteľných nálezov v novovekej vrstve boli zachytené aj dva hroby a pochôdzka. Pochôdzka bola vyrobená z tesaného pieskovcového kameňa a spájaná vápennou maltou. Prvým z objavených hrobov bol hrob malého dieťaťa („Ezechiel“) vo veku 3 rokov. Kostra bola zachovaná celá a merala približne 1,20 m. Pri dieťati neboli nájdené žiadne dary (devocionálie). Hrob bol situovaný priamo nad vrstvou vopred definovanou ako neskoro stredoveká. Druhý hrob bol tiež hrobom dieťaťa. Išlo o mladšie dieťa („Horácio“), pravdepodobne o novorodeniatko, max. 1 rok a kostra merala do 0,50 m. Táto hrobová jama je staršia ako vyššie spomenutá pochôdzka. V súčasnosti sú obidve kostry podrobené antropologickej analýze na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Výskum bolo možne zrealizovať aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci projektu „Archeologický výskum na IV. nádvorí hradu Ľubovňa – odvodnenie a sanácia“. Vedúcim výskumu bola Zuzana Kasenčáková – archeologička Ľubovnianskeho múzea. Na výskume spolupracoval Maciej Wawrzczak – doktorand archeológie na Inštitúte Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Archeologické práce na IV. nádvorí hradu Ľubovňa budú pokračovať aj naďalej, aby získané materiály a informácie mohli priblížiť návštevníkom ďalší zaujímavý kúsok histórie Ľubovnianskeho hradu.

         

Ezechiel a Horacio

  

IV. nádvorie, sonda 2018

IV. nádvorie hradu Ľubovňa