Autor: PhDr. Dalibor Mikulík

Gotický palác – miesto mierového stretnutia kráľov v roku 1412

Jednou z najvýznamnejších udalostí v dejinách hradu Ľubovňa bolo mierové stretnutie kráľov na hrade Ľubovňa v marci roku 1412. Práve v gotickom paláci sa konalo mierové stretnutie, na ktorom sa zúčastnili slávni panovníci, dokonca aj rímsky a uhorský kráľ Žigmund Luxemburský a poľský vládca Vladislav II. Jagelovský. Podpísali tu dohodu, ktorá ukončila vtedajšie vojenské  konflikty v strednej Európe a vypaľovanie významných ustanovizní po celej Európe. Záverom mierového stretnutia bol následne v Záhrebe podpis tzv. spišského zálohu.

Podpísanie kľúčového dokumentu znamenalo aj začiatok rokovaní o pôžičke, ktorá 8. novembra 1412 vošla do análov Uhorska ako takzvaný poľský záloh. Žigmund Luxemburský si vtedy od Vladislava II. Jagelovského požičal 37-tisíc kôp pražských grošov, za čo venoval našim severným susedom hrady Ľubovňa a Podolínec, trinásť spišských miest a Starú Ľubovňu, Podolínec a Hniezdne. Poľský záloh trval dlhých 360 rokov a skončil sa v 18. storočí. Späť pod uhorskú správu sa územie podarilo prinavrátiť až cisárovnej Márii Terézii.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni už tretí rok obnovuje/konzervuje gotický palác. Palác zo 14. stor. je najstaršou zachovanou časťou hradu Ľubovňa. Hlavným cieľom obnovy je pokračovať v záchrane staticky narušených častí muriva. Finančné prostriedky vo výške 26 438.- eur (z toho dotácia MKSR 23 000,- eur a spolufinancovanie  ĽM – hrad 3 438,-eur) na záchranu paláca boli aj v roku 2019 udelené v rámci dotačného systému MK SR v programe Obnovme si svoj dom. Projekt vyriešil problém so záchranou deštruovaného hradného muriva (výplne vypadnutých kaverien), čím sa stabilizovala statika stien paláca. Ďalej boli realizované remeselno – umelecké práce, ktorými sa vyriešila výroba a osadenie troch kamenných pieskovcových ostení (z toho dve okenné a jedno dverové). Taktiež bolo vyrobené drevené schodisko, ktoré umožní vstup do interiéru gotického paláca. Projektom sa zachránili najstaršie architektonické prvky z obdobia gotiky a renesancie.  Realizáciou projektu došlo k záchrane najstaršej časti Národnej kultúrnej pamiatky – Hradu Ľubovňa, ktorá je pamiatkovo a tiež spoločensky významná. Cieľovou skupinou sú  návštevníci hradu Ľubovňa, keďže došlo k sprístupneniu nových častí hradu, taktiež vlastník a správca pamiatky.

Realizácia projektu:

Projekt bol realizovaný v mesiacoch september – november 2019 následne:

  1. Výroba a osadenie pieskových ostení do paláca
  2. Zamedzenie rozpadu muriva gotického paláca, výplne vypadnutých kaverien a piet muriva na severnej a južnej stene paláca. Obmurovanie osadených ostení na paláci.
  3. Výroba dreveného schodiska, ktoré umožnilo vstup do objektu paláca.

Naplnenie zámeru projektu (prínos projektu):

Naplnenie zámeru projektu považujeme za vyhovujúce, keďže sa zachránili najstaršie časti hradu Ľubovňa. Výplňou vypadnutého muriva sme zachránili stenu paláca pred deštrukciou a posilnili aj statiku objektu. Z hľadiska umelecko – remeselnej činnosti (výroba a osadenie pieskovcových ostení) sme vyplnili chýbajúce prvky architektúry paláca. Južná a severná stena gotického paláca po týchto prácach pôsobia kompaktne a esteticky dotvárajú kolorit horného hradu Ľubovňa.

Propagácia a informovanosť o projekte:

Na webovej stránke spravodajského portálu SME – Spiš korzár a stránke TASR (teraz.sk) bol dňa 15. októbra 2019 uverejnený článok pod názvom:

Celý areál Ľubovnianskeho hradu chcú sprístupniť o dva roky