Autor: Ing. Otília Barlíková

V roku 2020 bol Ľubovnianskemu múzeu schválený projekt v rámci Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru s názvom “Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria”.

Cieľom projektu je rekonštrukcia a obnova havarijného stavu severovýchodnej hradby hradu Ľubovňa. Jednou z hlavných aktivít je záchrana a prezentácia archeologickej lokality vojenských kasárni zo 17. storočia, ktoré boli pri hradbe objavené. V súčasnosti hradba a významná archeologická lokalita naďalej podliehajú rozsiahlej deštrukcii. Projekt umožní prezentovať historické vojenské kasárne formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológii. Ďalej prezentáciu studne/cisterny a kultivovanie III. nádvoria. Súčasťou projektu je vytvorenie sokoliarskeho dvora spojeného s prezentáciou umenia dravých vtákov a ich využitia na AVES terapiu. V oblasti rozvoja cestovného ruchu je súčasťou projektu prezentácia dobových hradných remesiel. Partnermi projektu sú: Vardo Múzeum v Nórsku, ZS s MŠ v Štiavnických Baniach a Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa.

Renovation of Ľubovňa Castle – Reconstruction of the North-east Wall and 3rd Courtyard

The aim of the project is the reconstruction and restoration of the emergency condition of the northeastern wall of the Ľubovňa castle.One of the main activities is the rescue and presentation of the archeological site of military barracks from the 17th century, which were discovered near the wall. At present, the wall and an important archeological site are still object of extensive destruction. The project will make it possible to present historic military barracks in the form of a permanent exhibition using modern digital technologies. Furthermore, the presentation of the well/tank and cultivation of the III. castle courtyard. Part of the project is the creation of a falconry yard connected with the presentation of the art of birds of prey and their use for AVES therapy. In the field of tourism development, the project includes a presentation of period castle crafts. The project partners are: Vardo Museum in Norway, Elementary School and Kindergarten in Štiavnické Bane and the Civic Association Friends of Ľubovňa Castle.


“Podporené občanmi Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky”.