Počas minulého víkendu, po zhoršení zdravotného stavu, nás náhle opustil významný historik, archivár, kolega a priateľ PhDr. Michal Murcko, Dr. Vo veku 75 rokov odišiel dvorný historik ľubovnianskeho regiónu, ktorý sa vďaka svojej dlhoročnej usilovnej a precíznej vedeckej práci navždy zapísal do slovenskej historiografie. Michal Murcko bol skromným mužom s pevným charakterom, ktorý sa snažil vždy pomôcť všetkým, ktorí ho o to žiadali. Bol známy ako veľmi srdečný a priateľský človek.

Narodil sa 3. októbra 1940 v Hajtovke v rodine maloroľníka Jána Murcka, ktorý so svojou manželkou Annou vychovávali dve deti – Ladislava a Aranku. Základné vzdelanie získal v rodnej Hajtovke a Plavnici. Neskôr študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Sabinove, ktorú v roku 1957 ukončil maturitnou skúškou. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde v roku 1961 ukončil odbor história a geografia. Po skončení základnej vojenskej služby desať rokov pôsobil ako pedagóg na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove. Jeho životný príbeh bol značne ovplyvnený obdobím normalizácie, keď bol protiprávne prepustený zo školských služieb. Od roku 1973 začal pracovať ako archivár v Štátnom okresnom archíve v Starej Ľubovni. Po šiestich rokoch sa zamestnal v Jednotnom roľníckom družstve v Tulčíku ako skladník, a neskôr ako vedúci plánovania. Po rehabilitácii v roku 1990 sa vrátil na pôvodné učiteľské miesto, avšak po roku učiteľskej práce sa stal vedúcim kabinetu dejepisu v Metodickom centre v Prešove a neskôr vedúcim oddelenia spoločenskovedných predmetov. Počas jeho pôsobenia v Metodickom centre sa podieľal na vydaní desiatkov publikácií a organizovaní viacerých odborných seminárov určených pre učiteľov základných a stredných škôl. Napriek ťažkému životnému osudu, získal ešte ako skladník, akademický titul PhDr., a neskôr v rokoch 1995-1996 absolvoval doktorandské skúšky. Následne po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na Filozofickej fakulte v Prešove získal akademicko-vedecký titul Doktor. Ako historik sa špecializoval na Slovenské a regionálne dejiny v rokoch 1918-1960. Zameral sa predovšetkým na rodný okres Stará Ľubovňa, ku ktorého minulosti vydal viacero odborných publikácií, štúdií a populárnych novinových článkov. Známe sú jeho seriály článkov v Ľubovnianskych novinách, ktoré sú dodnes často vyhľadávané. Okrem iného pripravil viacero archívnych pomôcok, scenárov k výstavám, ale aj množstvo posudkov k dizertačným a rigoróznym prácam. Za túto jeho celoživotnú prácu mu boli udelené viaceré vyznamenania a ceny.

Michal Murcko dlhé roky spolupracoval pri vedeckej činnosti aj s Ľubovnianskym múzeom, aktívne sa zúčastňoval viacerých odborných konferencií, seminárov a zostavil spoločne s pracovníkmi múzea niekoľko monografií obcí okresu Stará Ľubovňa. Až do svojich posledných dní aktívne pracoval ako spoluautor na pripravovanej kolektívnej monografii mesta Stará Ľubovňa. Mohol tak pracovať na realizácii svojho sna ešte z čias práce archivára v Starej Ľubovni.

Večná mu pamiatka!

Murcko 1 Murcko2 Murcko3