Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

REALIZOVANÉ PROJEKTY Z DOTÁCIE MK SR NA ROK 2015

 

  1. Obnova paláca Lubomirskych na hrade Ľubovňa:

V rámci prípravných prác k projektovej dokumentácii získalo ĽM z grantového systému MK SR 2015 dotáciu vo výške 4 000 € na reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie v Paláci Lubomirskych (projekt MK 7570/2015/1.1). Výskum priniesol množstvo zaujímavých informácií o vývoji stavby a vnútornom dekorovaní. Množstvo nájdených fragmentov farebných dekorácií prinieslo informácie potrebné k uzavretiu výskumu a k určeniu metodiky obnovy paláca formou reštaurovania. Zároveň to bol posledný potrebný výskum na vydanie rozhodnutia KPÚ PO a stavebného povolenia. ĽM doteraz realizovalo v paláci nasledovné výskumy: archeologický, architektonicko – historický, dendrochronologický, hydrogeologický a statický

 

  1. Technické vybavenie depozitárnych priestorov ĽM (MK 354/2015/2.3):

Jednou zo základných činností múzea je ochrana zbierkového fondu. Ľubovnianske múzeum – hrad (kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja) sa v rámci svojej činnosti už niekoľko rokov snaží zlepšiť podmienky pre ochranu zbierkového fondu. V roku 2012 zakúpilo Ľubovnianske múzeum – hrad s podporou grantového systému MK SR vybavenie depozitára kníh a archívneho materiálu, v rámci ktorého je aj časť zo šľachtických knižníc rodiny Raiszovcov a Zamoyských (majiteľov hradu Ľubovňa). V rokoch 2014 – 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia administratívnych priestorov Ľubovnianskeho múzea – hrad, kde boli zrekonštruované aj depozitárne priestory. Táto rekonštrukcia predstavovala 1. fázu revitalizácie depozitárov múzea. Druhá fáza, technické vybavenie, bola uskutočnená v rámci realizácie projektu z grantového systému MK SR. Do zrekonštruovaných, ale aj nezrekonštruovaných depozitárov boli zakúpené odvlhčovače, kvalitné merače vlhkosti a teploty a fólie na okná pre zachytávanie UV žiarenia. Celkové finančné náklady projektu predstavujú sumu 9 331,04 €, pričom suma 8 500 € bola získaná z projektu v programe 2. podprogram 2.3. Ľubovnianske múzeum – hrad sa podieľalo na spolufinancovaní sumou 831,04 €. V rámci plnenia Stratégie rozvoja múzeí a galérií Slovenskej republiky do roku 2018.  (Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené a uchovávané zbierkové predmety) chce Ľubovnianske múzeum – hrad aj naďalej pokračovať v zlepšení predovšetkým technického vybavenia svojich depozitárov.