Prvý štvrťrok nového roka býva v každej inštitúcií časom bilancií a zhodnotení predošlého roka. Inak to nie je ani v kultúrnych inštitúciách akou je Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (ďalej iba Ľubovnianske múzeum). Množstvo aktivít, množstvo návštevníkov a množstvo projektov, taký bol rok 2017 v Ľubovnianskom múzeu. V roku 2017 bolo Fondom na podporu umenia (ďalej iba FPU) podporených päť projektov. Celková suma, ktorú múzeum získalo bola 37 200,00 €.

Rok 2017 sa v podporených projektov z FPU niesol v znamení ochrany zbierkových predmetov, keďže až štyri podporené projekty boli zamerané práve na ochranu a obnovu zbierkových predmetov Ľubovnianskeho múzea.

1. projekt: Vybavenie otvoreného depozitára umeleckej histórie

PROJEKT PODPORENÝ V HODNOTE: 9 800,00 €

V roku 2015 Ľubovnianske múzeum –hrad predstavilo 1. otvorený depozitár v múzeu. Išlo o otvorený depozitár odevu. V roku 2016 vďaka podpore FPU boli do tohto otvoreného depozitára zakúpené ďalšie ukladacie jednotky ako skrine, poličky, vešiakové skrine a pod. ale aj dve prezentačné vitríny. Projekt otvoreného depozitára sa v múzeu skutočne ujal, preto v roku 2017 pracovníci pripravili ďalší projekt na otvorený depozitár, tentokrát Otvorený depozitár umeleckej histórie. Opäť boli zakúpené nie len ukladacie ale aj prezentačné skrine a regály, kde boli uložené obrazy, plastiky, modely, kríže a ďalšie predmety, ktoré sa nachádzajú v depozitári umeleckej histórie. V roku 2018 bude tento projekt (v prípade podpory) doplnení o vybavenie depozitára archeológie, ktorý sa nachádza v rovnakom priestore a v roku 2019 by mali byť oba depozitáre sprístupnené verejnosti.

2. projekt: Ochrana objektov Múzea ľudovej architektúry – skanzenu pod hradom Ľubovňa obnovou kamerového systému.

PROJEKT PODPORENÝ V HODNOTE: 4 000,00 €

Kamerový systém v priestore Múzea ľudovej architektúry – skanzenu pod hradom Ľubovňa (ďalej iba skanzen) je dôležitým prvkom ochrany nie len zbierkových predmetov, ale aj osôb pohybujúcich sa v tomto priestore. V rámci podporeného projektu bolo zakúpených 11 IP kamier a obslužná technológia, antény, záložný zdroj, router a ostatná technológia, ktorá má za úlohu zvýšiť ochranu objektov skanzenu. V projekte bola započítaná dodávka a montáž, ako aj zaškolenie obsluhy určenej na správu tohto systému v intenciách zákona o ochrane osobných údajov. Zámerom projektu bolo zvýšiť úroveň zabezpečenia objektov skanzenu. V skanzene je prezentovaných takmer dvetisíc zbierkových predmetov, ktoré sú po zakúpení kvalitných kamerových systémov pod vysokým drobnohľadom.

 

3. projekt: Sypanec z obce Hromoš

PROJEKT PODPORENÝ V HODNOTE: 14 700,00 €

Základnými funkciami múzeí je získavanie, ošetrovanie a ochraňovanie, skúmanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov. Málo kto však vie, že aj stavby sa môžu byť zbierkovými predmetmi ako je to aj v skanzene pod hradom Ľubovňa. V ostatných rokoch Ľubovnianske múzeum pokračuje v budovaní a rozvoji konceptu skanzenu, ktorý bol vytvorený pri jeho vzniku. V roku 2015 bol sprístupnený Hospodársky trakt z Ruskej Vole, v roku 2016 bola postavená drevenica č. 100 z Veľkého Lipníka a drevenica z obce Údol. Na rok 2017 si múzeum pripravilo záchranu zbierkového predmetu Sypanec drevený s prírastkovým číslom 1989/0045. Hlavným cieľom projektu bolo ošetrenie a montáž sypanca a doplnenie z neopracovaného kameňa, guľatiny, pologuľatiny, krovu a šindľov. Súčasťou montáže objektu bola úprava terénu, podlahy a stropu, utesnenie škár, vymastenie podlahy a škár hlinou a náter.

V areáli skanzenu sa nachádzalo 27 originálnych objektov premiestnených z územia regiónov Spiš a Šariš. Systematická záchrana originálnych objektov a ich premiestnenie z pôvodného miesta a obnova v areáli múzea zabraňuje ich zničeniu a zaniknutiu. V národopisnej expozícii tak objekty tvoria ucelený komplex stavieb vidieckeho obyvateľstva, prezentujú architektúru, spôsob života, zvyky a tradície, ktoré sú súčasťou prehliadky a tým prístupné všetkým návštevníkom múzea. Zbierkový predmet Sypanec drevený s prírastkovým číslom 1989/0045 bol dlhé obdobie demontovaný a v nevyhovujúcich podmienkach. Jeho obnovou sa zamedzilo ďalšej deštrukcii materiálu. Sypanec, pôvodne pochádzajúci z obce Hromoš, je objekt v minulosti využívaný ako sklad. Prízemie a povala slúžili na uskladnenie potravín a rôznych predmetov a pracovných nástrojov. Sypanec pozostáva z guľatiny a pologuľatiny na kamennom základe. Zastrešený je dreveným krovom s polvalbovou strechou zakrytou štiepanými drevenými šindľami. Podlaha je hlinená a strop nad prízemím je palubový na drevených trámoch. V budúcnosti sa počíta s prezentáciou tkáčskeho umenia a práce s ľanom v tomto objekte.

4. projekt: Technické vybavenie konzervátorského pracoviska Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni

PROJEKT PODPORENÝ V HODNOTE: 5 700,00 €

Ľubovnianske múzeum už niekoľko rokov systematicky pracuje na zlepšení podmienok ochrany zbierkových predmetov. V predošlých rokoch bolo vďaka projektom MK SR a FPU zakúpených niekoľko prístrojov na ochranu zbierkových predmetov a taktiež vybavenie jednotlivých depozitárov. ĽM predpokladá rekonštrukciu najväčšieho priestoru depozitárov (depozitár kovu, depozitár ľudového nábytku, depozitár poľnohospodárskeho náradia, depozitár kachlíc). Aby mohli byť predmety uložené v nových priestoroch bude potrebné ošetrenie ich stavu, ktorý vznikol z dôvodu nevyhovujúcich podmienok. Hlavným zámerom projektu bolo zakúpenie špeciálnych zariadení potrebných na konzervovanie najmä kovových zbierkových predmetov. V rámci konzervátorského pracoviska boli zakúpené pieskovacie kabíny vrátane vzduchového kompresora a ultrazvuková vaňa. Tieto prístroje sa používajú na odstraňovanie korózií a hrubých nečistôt zo zbierkových predmetov.

Konzervátorské pracovisko Ľubovnianske múzeum do realizácie tohto projektu nedisponovalo dostačujúcim technickým vybavením pre správne ošetrenie a konzervovanie kovových predmetov. Zakúpené prístroje zabezpečujú šetrnejšiu a kvalitnejšiu ochranu zbierkových predmetov, čím sa zvýši ich životaschopnosť.

 

5. projekt: Hosťovská kniha rodiny Raisz 1827 – 1882

PROJEKT PODPORENÝ V HODNOTE: 3 000,00 €

Ľubovnianske múzeum v roku 2016 s vydávaním pramenných edícií týkajúcich sa regiónu okresu Stará Ľubovňa. V roku 2016 vydalo múzeum Knihu testamentov mešťanov mesta Stará Ľubovňa z rokov 1660 – 1742. Zámerom projektu v roku 2017 bolo vydanie jedinečného autentického archívneho prameňa k dejinám hradu Ľubovňa. Hosťovská kniha, ktorú zaviedla rodina Raisz v roku 1827 je prameňom, ktorý priamo predstavuje život rodiny Raisz na hrade. V roku 2017 uplynulo 190 rokov od začiatku jej písania, čím vydanie tohto prameňa získalo výnimočnejšiu hodnotu.

V rámci publikácie bola kompletne prepísaná (diplomatický prepis) samotná kniha. Okrem diplomatického prepisu bol vytvorený preklad celej knihy. Kniha je písaná viacerými jazykmi (latinčina, nemčina, maďarčina, poľština). Vydaním tohto prameňa bol čiastočne prezentovaný život šľachtickej rodiny Raisz na hrade Ľubovňa, čo môže prispelo k poznaniu života šľachty v 19. storočí. Kniha je o to zaujímavejšia, že zachytáva dianie nie len priamo na hrade, ale obsahuje aj informácie o okolí hradu a hradného panstva. Zároveň predstavuje významné osobnosti, ktoré v 19. storočí navštívili hrad Ľubovňa. Celkovo sa kniha skladať z troch hlavných častí. Prvou časťou je predstavenie rodiny Raisz. Druhú časť tvorí samotný diplomatický prepis knihy a preklad knihy Poslednú časť tvoria pohľady na originálne zápisy v knihe. Kniha je jedným z mála zachovaných prameňov, ktoré pochádzajú z hradu Ľubovňa.

Projekty z verejených zdrojov podporil Fond na podporu umenia.