Pred objektmi sa nachádzajú trojrozmerné makety umožňujúce obhliadku objektu rukami.

V priestoroch vybraných objektov je možná obhliadka vnútorných priestorov a exponátov opatrených popiskami.

Debarierizácia priestoru skanzenu

spočíva v priestorovom značení pre nevidiacich, skladajúceho sa z vodiacej línie, ktorú tvorí zábradlie a smerové údaje a odkazy v Braillovom písme nainštalované na vodiacej línii umožňujúce samostatný pohyb zrakovo postihnutým osobám po areáli.

Celkovú informovanosť o histórii objektov a múzea ľudovej architektúry dopĺňa tlačený sprievodca v Braillovom písme, ktorý je dostupný v pokladni skanzenu.

Audiodeskripcia bola vytvorená v rámci projektu “Audio description over the borders” financovaného Medzinárodným Vyšegrádskym fondom a Holandským kráľovstvom.
Audio-description was made as a part of the project ‘Audio description over the borders’ financed by the International Visegrad Fund and the Kingdom of the Netherlands”.
Audiodeskrypcja została przygotowana w ramach projektu ‘Audio description over the borders’ finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Królestwo Niderlandów