Autor: Mgr. Daniela Reľovská

Dejiny hradu sú neodlučiteľne spojené s rodmi, ktoré na hrade vládli, spravovali ho a zveľaďovali. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni dlhodobo udržiava styky s najvýznamnejšími rodmi, ktoré ovplyvnili dejiny hradu Ľubovňa. V 17. a 18. storočí mali najväčší vplyv na dejiny hradu spišskí starostovia z rodu Lubomirských. Potomkovia tejto rodiny dodnes zastávajú významné postavenie v susednom Poľsku.

Princ Jan Lubomirski-Lanckoroński

Jan Lubomirsky Lanskoroński

… je potomkom v ôsmej priamej línii od Juraja Sebastiána Lubomírskeho. V mladosti vyštudoval právo. V súčasnosti je advokátom a podnikateľom v oblasti nehnuteľností. Vo vlastníctve má aj dva zámky, jeden z nich s názvom Lubniewice pri Poľsko-nemeckej hranici. Je ženatý s Helenou Lubomirskou-Lanckorońskou (Mańkowskou), ktorá pochádza z významnej poľskej rodiny Statnicky. Jan je v súčasnosti prezidentom fundácie kniežat Lubomírskych, ktorú založil jeho otec.

Nadácia kniežat Lubomírskych

Nadácia bola založená Stanisławom Lubomirskym-Lanckorońskym v roku 2010 na 50 ročnej tradícii rodu Lubomirskych. Titul “knieža” bolo udelené Stanislavovi Lubomirskemu cisárom Ferdinandom III. v roku 1647. Kniežatá v minulosti boli fundátormi a mecénmi umenia, vzdelania a kultúry. V tomto poslaní pokračuje aj fundácia, ktorá v súčasnosti pôsobí aj v oblasti ekológie a ochrany prírody.

Rodina Lubomirskych v minulosti vlastnila viacero zámkov a hradov po celom Poľsku. Fundácia sa aj z tohto dôvodu zameriava na zachovávanie poľského dedičstva, pričom spolupracujú s viacerými múzeami, ktoré v minulosti patrili rodine Lubomirskych (Wilanów, Wisnicz). Fundácia taktiež už niekoľko rokov spolupracuje aj s Ľubovnianskym múzeom, ktorý spravuje hrad Ľubovňa. Práve kniežatá z tohto rodu sa pričinili o barokovú prestavbu hradu v 1. polovici 17. storočia.

Časová schránka            

Každý z potomkov mal veľmi dôležitú úlohu. Priniesť na stretnutie jednu vec, ktorá by sa spájala s ich rodom. Táto vec by sa tak vložila do časovej schránky múzea spolu s listom opisujúcim významné stretnutie potomkov. Jan Lubomirski-Lanckoronski priniesol rozsiahly rodokmeň znázorňujúci hlavnú vetvu rodu Lubomirskych už od roku 1160. Približne v strede rodokmeňu je znázornený Juraj Sebastián, od ktorého potom môžeme odrátať osem línii až k Jánovi.

Juraj Sebastián Lubomirski (1616 – 1667)
Juraj Sebastian Lubomirsky

Juraj Lubomirsky sa stal spišským starostom, teda aj majiteľom hradu v roku 1649, po smrti svojho otca Stanislava. Okrem tohto postu zastával pozíciu veľkého maršála, poľného kráľovského generála a krakovského vojvodu. Podobne ako jeho otec, aj Juraj dostal kvalitné vzdelanie v zahraničí. Ako mladý ambiciózny muž sa okrem politiky začal venovať aj vojenskej kariére. Niekoľko krát získal hodnosť poľného korunného maršala a viackrát dokázal svoju šikovnosť vo vojenskom umení. Vyznamenal sa najmä pri obrane Krakova pred Švédmi v roku 1655, pri obliehaní Torune, či počas výpravy na Ukrajinu, kde v bitke pri Cudnowom poli porazil kozáckych povstalcov.

Počas Juraja Lubomirskeho boli na hrade v čase Švédsko-Poľskej vojny v rokoch 1655 – 1661 ukryté poľské korunovačné klenoty. Juraj pri tejto príležitosti privítal na hrade aj poľského kráľa Jána Kazimíra v roku 1656.

Zanechané dojmy

Knieža nezanechalo svoje dojmy len v hradnej kronike, ale aj na svojom instagramovom profile, kde okrem samotného hradu spomína aj program, ktorý bol pre potomkov pripravený.

W zamku książąt Lubomirskich w Lubowli na Słowacji, na zaproszenie dyrektora Dalibora Mikulika, odbyło się spotkanie trzech rodów związanych z historią tego miejsca.

Książę Jan wraz z księżną Heleną reprezentowali najdłużej panujący na zamku ród, który zbudował jego dzisiejszy wygląd i przez półtora wieku zarządzał całym polskim Spiszem. Lubomirscy jako starostowie spiscy bronili i rozwijali ten południowy region Rzeczpospolitej od końca szesnastego wieku. W wydarzeniu wziął też udział kuzyn księcia Jana, hrabia Jose Zamoyski y Borbon – kuzyn króla Hiszpanii Felipe VI.

Wspólna historia i kultura Polski i Słowacji jest niezwykle cennym dziedzictwem stąd wielkie zainteresowanie mediów i lokalnej ludności tym wydarzeniem.

Na pozvanie riaditeľa Dalibora Mikulíka sa v paláci Lubomirskýc na hrade  na Slovensku uskutočnilo stretnutie troch rodín spojených s históriou tohto miesta.

Knieža Ján a kňažná Helena predstavovali na hrade najdlhšie vládnuci rod, ktorý vybudoval jeho dnešnú podobu a jeden a pol storočia spravoval celý poľský Spiš. Lubomirski, ako Spišskí starostovia, od konca 16. storočia bránili a rozvíjali tento južný región Poľskej republiky. Podujatia sa zúčastnil aj bratranec princa Jána gróf Jose Zamoyski y Borbon – bratranec španielskeho kráľa Felipe VI. Spoločná história a kultúra Poľska a Slovenska je mimoriadne cenným dedičstvom, preto je o toto podujatie veľký záujem médií a miestnych obyvateľov.