Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 195/2014/OK

Názov podporeného projektu:

 Skanzen – dostavba usadlosti – Hospodársky trakt / Rekonštrukcia hospodárskeho traktu –

objekt v skanzene č. 15491

Program 2. podprogram 2.2. Múzeá a galérie

Kód žiadosti:PL8SH47UWV

V areáli skanzenu v rámci podporeného projektu bola zrealizovaná výstavba hospodárskeho traktu, ktorý bol premiestnený z východnej strany regiónu Stará Ľubovňa – z obce Ruská Voľa. Bol nadobudnutý kúpou, ktorú Ľubovnianske múzeum realizovalo z príspevku zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja.   V zbierkovom fonde múzea je evidovaný pod evid. č. 15 491.

Objekt je umiestnený v rámci areálu skanzenu na parcele č. 4189, k.ú. Stará Ľubovňa. Ide o trojpriestorovú stavbu z kamenného muriva a drevených výplňových konštrukcií, so sedlovou strechou a šindľovou krytinou. Táto stavba pôvodne slúžila hospodárskym účelom – ako maštaľ a stodola na usadlosti stredného roľníka.

Rekonštrukcia stavby v skanzene bola zrealizovaná podľa technickej a projektovej dokumentácie, a finančného rozpočtu spracovaného firmou CONCEPT – Ing. Jozef Capko Svidník. Na výstavbu bol použitý pôvodný materiál – lomový kameň, z ktorého je vymurovaná maštaľ pre ustajnenie dobytka a kamenné piliere, ktoré sú základom pre skladovací priestor – stodolu. Drevené plazy tvoriace výplň stien v skladovacej časti, konštrukcia krovu a latovanie, ako aj tesárske a stolárske konštrukcie, boli postavené z pôvodnej drevnej hmoty, aby mala stavba zachovanú pôvodnosť a originalitu. Medzi drevenými prvkami boli vymenené výrazne prehnité a poškodené časti a celky.

Hlavným cieľom realizácie tohto projektu bolo v zmysle koncepcie výstavby skanzenu doplniť areál expozície vytypovaným objektom ľudovej architektúry, ktorá na teréne regiónu

veľmi prudko zaniká. Vďaka prideleniu grantu naše múzeum nadobudlo prvý kamenný objekt v expozícii ľudovej architektúry z horného Šariša zo začiatku 20. storočia. Jeho umiestnenie

v areáli skanzenu je významným prínosom pre zachovanie a prezentáciu nášho kultúrneho dedičstva.

Výstavba objektu bola realizovaná v mesiacoch máj – júl, kedy je najvyššia frekvencia návštevníkov expozície. Objekt sa nachádza v prehliadkovej trase a okolo 30 tis. turistov malo možnosť sledovať postup jednotlivých etáp stavby naživo.

Postavený objekt bude slúžiť expozičným účelom na realizáciu národopisných výstav – zameraných na prezentáciu tradičnej kultúry tohto multietnického a multikultúrneho regiónu. Už v budúcom roku bude v tomto objekte inštalovaná výstava venovaná tesárskemu remeslu – s názvom Tesársky um a symbol života. V budúcnosti môže slúžiť aj svojmu pôvodnému účelu – ako maštaľ na chov domácich zvierat a stodola na uskladnenie sena, čo je tiež súčasťou prezentácie tradičnej kultúry v skanzene.

 

Mgr. Monika Pavelčíková