Vybrané aspekty z dejín okresu Stará Ľubovňa v 1. polovici 20. storočia,

je metodický materiál pre učiteľov dejepisu, náuky o spoločnosti a regionálnych dejín. Zameriava sa na obdobie Československej republiky v období rokov 1918 – 1938. Predstavuje osobnosti pochádzajúce z okresu Stará Ľubovňa alebo osobnosti tu pôsobiace, ktoré boli aktívne v  rôznych oblastiach politického a spoločenského života, zastupovali a presadzovali názory a záujmy tu žijúcich obyvateľov a  významným spôsobom sa zaslúžili o získanie ich podpory. Približuje dopad politických a ekonomických rozhodnutí prijatých na celoštátnej úrovni na  tu žijúcich –  Slovákov, spišských Nemcov, Rusínov, Židov, Rómov, Maďarov, Čechov, Poliakov a  ich zásah do osobných životov.

Témy, ktoré sú v publikácii rozpracované – Vznik Československa a okres Stará Ľubovňa, Slovensko – poľský hraničný spor v rokoch 1918 – 1938, Príchod českej inteligencie na Slovensko a do okresu Stará Ľubovna a osobnosti Ján S. Vančo, Dr. Mikuláš Beskyd, Ján Kubašek, Dr. Ivan Pješčak, sú odborným a metodickým podkladom k lepšiemu poznaniu regionálnych dejín. Materiál ponúka názorné príklady praktickej práce pedagógov so žiakmi na hodinách pre lepšie a kreatívnejšie osvojenie si danej témy.

Metodický materiál k výučbe regionálnych dejín
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín