Autorka článku: Mgr. Monika Pavelčíková, etnografka

 

kovová brána 17. stor.

Kované dvere zo 17. storočia boli do zbierkového fondu Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni nadobudnuté kúpou od pôvodného majiteľa z Hniezdneho v roku 2011. Pôvodne boli súčasťou interiéru meštianskeho domu s dufartom, ktorý stojí v zóne námestia. Tento dom má nad širokou drevenou bránou – na fasáde priečelia, namaľovanú kartušu v tvare kríža s nemeckým textom – An Gottes Segen ist alles gelegen. Gott gesegne dieses Haus und alle die da gehen ein und aus 1690. slovenský preklad textu znie – Na Božom požehnaní všetko spočíva. Bože, žehnaj tento dom a všetkých, ktorí chodia dnu a von 1690.

kartuša na dome č. 3 Hniezdne

Dvere zatvárali časť garbiarskej dielne umiestnenej v pivničných priestoroch, kde sa nachádzali sudy s kožami naloženými v soli. Vyrobené sú z ručne kovaných plátov, ktoré sú spájané kovovými nitmi. Pláty sú po obvode spevnené v kovovom ráme. Plocha dverí je spevnená pásmi. V mieste prekríženia pásikov je ozdobná úchytka. Dvere majú šírku 138 cm a výšku 187 cm. V hornej časti je rukopisný nápis v nemčine Salz Verschleisz urobený bielou farbou.

Predpokladáme, že sú súčasťou pôvodného vybavenia domu, ktorého pôvodným majiteľom bol garbiar. Zatiaľ nepoznáme jeho meno. Až do začiatku 21. storočia sa tento dom dedil medzi potomkami pôvodného majiteľa. Súčasný majiteľ ho po roku 2011 opravil, a okrem priestorov na bývanie, zriadil v pekných klenbových priestoroch na prízemí súkromnú galériu umenia, ktorá sa dostáva do pozornosti nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov.

Kovové dvere môžu byť prácou kováča alebo zámočníka. V tejto súvislosti je potrebné dať do pozornosti informácie o dokumente, ktorý potvrdzuje vznik zámočníckeho cechu v Hniezdnom a jeho artikuly. Tento dokument sa zachoval sa zachoval v obci Hniezdne v rodine posledného cechmajstra spomínaného cechu. Artikuly zámočníckeho cechu boli začiatkom 18. st. za Teodora Ľubomírskeho podpísané na hrade Ľubovňa.

Z dokumentu vyberáme:

Titulný list

scan0001

Preklad doslovný:

T H E O D O R

Knieža svätej rímskej ríše Ľubomírsky, gróf z Wišnic a Jaroslawi, vrchný notár v 13. spišských mestách a vrchný generál jej veličenstva rímsko cisárskej kráľovnej a poručík ……..

Oznamujem otvorene všetkým a zvlášť tým, že môj verný Matyas so svojim otcom Joanes Steiner, obidvaja majstri zámočníckeho remesla a obyvatelia mestečka Hniezdne pred mojou osobou pokorne a poddane žiadali, aby v troch mestách Hniezdne, Stará Ľubovňa a Podolínec ako aj v celom Ľubovnianskom okolí, keďže nebol doposiaľ založený cech zámočníckeho remesla, čo by pre lepší poriadok a osoh obyvateľov bolo nutné založiť.

scan0005

 

Artikuly a poriadok umeleckého zámočníckeho remesla

  • Artikula- prv k úcte a chvále Bohu majú všetci čestní zámočnícki majstri a tovariši ročne 14. dňa, mesiaca septembra t.j. nášho Spasiteľa J. Krista – sviatok Pozdvihovania sv. kríža, majú sa z miest Ľubovňa a Podolínec, k tomu ešte podolínskeho a ľubovnianskeho okolia sústrediť v slobodnom kráľovskom meste Hniezdnom, a k spáse vlastnej duše a dosiahnutiu večnej blaženosti zúčastniť sa bohoslužby sv. omši, ktorá sa koná za živých a mŕtvych majstrov, ako aj za všetkých členov cechu. Pri tejto svätej obete má sa konať kresťanská ofera, ktorá by ozdobila túto pobožnosť chvály Bohu a úspechy zámočníckeho cechu, ktorá sa slúži pri oltári sv. Kríža v kostole v Hniezdnom, kde tento svätý oltár zámočníkov bol urobený v roku 1710 od pánov Joanes Steiner senior, s povolením jeho duchovnej výsosti Gregoriana Baptista Loyecki – plebana, ktorý tu pôsobil. A po pobožnosti majú všetci páni majstri a tovariši sa sústrediť v čestnom dome otca cechu, aby podľa remeselníckeho poriadku, pri otvorenej cechovej truhlici, ktorá obsahuje privilégiá zistiť, či niektorý člen bez vážneho dôvodu tohto 1. artikulu sa z nedbanlivosti nezúčastnil. Keby sa takto stalo, musel by majster alebo tovariš obetovať dva funty vosku pre oltár a ďalšiu pokutu podľa rozhodnutia majstrov.

Tento poriadok obsahuje 16 artikul.

scan0014

Potvrdenie na zámku:

Ku základu zámočníckeho cechu, všetky privilégiá, ktoré podľa zvyku v poľskom jazyku, nie z magistrátu jedného mesta ale osobne jeho vysokého kniežaťa pána Theodora Ľubomírski stotníka na Spiši, s vlastnou rukou a podpisom všetky klauzuly a artikuly boli potvrdené a s  väčším obyčajným insigniom vydané. Majú dôveru aj iných cechov, lebo boli potvrdené jeho výsosťou zámockou jurisdikciou. …

Dané v Ľubovnianskom zámku                   Juni 1724 podpísaný Joannes Kalinovski

scan0016

My sudcovia a radcovia kráľovského slobodného mesta Hniezdne, ležiace pod Ľubovnianskym krajom, k poľskému trónu pripojené na maďarskej a poľskej hranici. Oznamujeme každému, ktorí sú čestní a hodní svojho stavu, k nám prísediacim radcom prišli čestný a múdry pán Joannes Steiner so svojím najmladším synom Matheo Steiner, náš spoluobčan a obyvateľ, ktorí pre svoje verné služby zámočníckemu cechu vždy slúžili celému panstvu, nám predložili privilégiá pre spravodlivosť svojho zámočníckeho remesla s artikulami, so súhlasom jeho kňazskej výsosti predložili. Na tie tri mestá Hniezdne, Ľubovňa a Podolínec, aby sme tieto poriadky spolu so spravodlivosťou cechu akceptovali, a keby to bolo nutné vedľa druhých čestných cechov odporúčali. Za preukázanú milosť považujeme za dobre, aby svoje artikuly boli prečítané, ktoré predovšetkým k úcte Bohu smerujú a k udržiavaniu dobrého poriadku tohto zámočníckeho remesla. Aby tieto poriadky teraz aj v budúcnosti v svojich záležitostiach a potrebách pomohli a chránili. K tomu sa pripoja všetky k tomu patriace mestá ako Ľubovňa a Podolínec. Potvrdzujeme susedné priateľstvo so svojou pečaťou mesta, aby na základe jeho kňazskej výsosti nášho milostivého pána, jeho dané privilégia, ktoré my bez jednej Dominution teraz a navždy sa zaväzujeme splniť.

Aby to bolo vierohodné, potvrdzujeme to obyčajne väčšou mestskou pečaťou, tak sa stalo a bolo dané na našej kráľovskej radnici v Hniezdnom. Po milosti plnej narodenín nášho Pána a Spasiteľa J. Krista 1724 na Turíčne sviatky, ktoré padli v mesiaci jún.

Pod textom sú prilepené papierové vystrihované pečate: vľavo pečať Hniezdne – so sv. Bartolomejom, vpravo polpostava P. Mária s Ježiškom

Nižšie podpisy (niektoré z mien, ktoré boli čitateľné) Martinus Fuker, Martinus Lacko, Valentín Grűlling, Joannes Jozefus Oberan

Na veľkej pečati – reverz, je rukopisom uvedené meno Weber Mariška – odpísané 1886 – 23. nov.

Faksimile tohto dokumentu je umiestnené v expozícii remesiel na hrade Ľubovňa. Originál je v súkromnom vlastníctve v obci Hniezdne.

Ďalším dokladom o existencii zámočníkov v Hniezdnom je tabuľa na dome so súčasným súpisným číslom 17, umiestnenom v zóne námestia. Čierna neleštená kamenná doska s nemeckým textom má v hornej časti rytý dekór – v rohoch kvetinky, v prostriedku venček lístkov a kvetov. V jeho vnútri sú 2 prekrížené kľúče, monogram  Bez názvu a vročenie 1701. Kľúč bol symbolom zámočníkov a býval umiestnený na vývesnom štíte zámočníckej dielne, na pečatidlách, dokumentoch a pod. Monogram Anno Domino – Roku Pána a  uprostred je začiatočné písmeno pravdepodobne priezviska Ioanness Steiner. V artikulách zámočníckeho cechu, hneď v úvode je uvedené, že Joanes Steiner so svojim synom Matyasom, obidvaja majstri zámočníckeho remesla požiadali o založenie cechu zámočníkov. Žeby to bol pôvodne dom majstrov zámočníkov Steinerových v Hniezdom?

Iste Vás zaujíma aj text rytý do čiernej dosky.

Nemecký text v znení: Zucht Ehr und Tugend ziert die Jugend. Des Gerechten Haus aber ziert wohl Gott immer. Mit Gnade und Segen auf allen Wegen. Mit Freude jeden Morgen tut Er ihn versorgen. Doch in das Haus des Gottlosen braust Sein Fluch.

V slovenskom preklade znie: Morálka, česť a čnosť zdobí mládež. Dom spravodlivého však vždy zdobí Boh milosťou a požehnaním na všetkých jeho cestách. Naplňuje ho radosťou každé ráno. Do domu bezbožného však prší Jeho Kliatba.

tabuľa na dome v Hniezdnom - nad kostolom ľavá strana

zamočníci 001

Cechový znak zámočníkov In: Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.

Výskum realizovala: Mgr. Monika Pavelčíková