Hrad: 052/43 220 30 | Skanzen: 052/43 239 82 | Múzeum: 052/43 224 22

Bez bariér

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

HRAD A SKANZEN bez bariér

Hrad a Skanzen nevidiacim

PRED OBJEKTMI SA NACHÁDZAJÚ TROJROZMERNÉ MAKETY UMOŽŇUJÚCE OBHLIADKU OBJEKTU RUKAMI.

V PRIESTOROCH VYBRANÝCH OBJEKTOV JE MOŽNÁ OBHLIADKA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV A EXPONÁTOV OPATRENÝCH POPISKAMI.

DEBARIERIZÁCIA PRIESTORU SKANZENU

  • SPOČÍVA V PRIESTOROVOM ZNAČENÍ PRE NEVIDIACICH, SKLADAJÚCEHO SA Z VODIACEJ LÍNIE, KTORÚ TVORÍ ZÁBRADLIE A SMEROVÉ ÚDAJE A ODKAZY V BRAILLOVOM PÍSME NAINŠTALOVANÉ NA VODIACEJ LÍNII UMOŽŇUJÚCE SAMOSTATNÝ POHYB ZRAKOVO POSTIHNUTÝM OSOBÁM PO AREÁLI.

  • CELKOVÚ INFORMOVANOSŤ O HISTÓRII OBJEKTOV A MÚZEA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY DOPĹŇA TLAČENÝ SPRIEVODCA V BRAILLOVOM PÍSME, KTORÝ JE DOSTUPNÝ V POKLADNI SKANZENU.

  • V RÁMCI PROJEKTOV BOLI PRIPRAVENÉ POPISNÉ A SPRIEVODNÉ TEXTY V BRAILLOVOM PÍSME, VODIACA LÍNIA, HAPTICKÉ MODELY A BRONZOVÁ MAKETA HRADU ĽUBOVŇA.

    NA I. NÁDVORÍ HRADU ĽUBOVŇA SA NACHÁDZA VODIACA LÍNIA S POPISMI V BRAILLOVOM PÍSME. TAKTÍLNE MÔŽU NEVIDIACI A SLABOZRAKÍ SPOZNÁVAŤ KAMENNÉ TABULE NACHÁDZAJÚCE SA V LAPIDÁRIU. PODOBU HRADU SPOZNAJÚ VĎAKA BRONZOVEJ MAKETE.  ANI POĽSKÉ KORUNOVAČNÉ KLENOTY NEOSTANÚ NEZNÁMOU. V HRADNEJ KAPLNKE SI MÔŽU NEVIDIACI HMATOM PRESKÚMAŤ KORUNOVAČNÉ JABLKO. VĎAKA HOVORENÉMU SLOVU V DVOCH KRÁTKYCH ANIMOVANÝCH FILMOCH SA NÁVŠTEVNÍK DOZVIE, AKO BOL HRAD ĽUBOVŇA POSTAVENÝ A AKO SA POČAS JEHO HISTÓRIE NA ŇOM ŽILO.

Chrám sv. Michala z Matysovej.
decor-block-1.png
Audiodeskripcia bola vytvorená v rámci projektu “Audio description over the borders” financovaného Medzinárodným Vyšegrádskym fondom a Holandským kráľovstvom.
Audio-description was made as a part of the project ‘Audio description over the borders’ financed by the International Visegrad Fund and the Kingdom of the Netherlands”.
Audiodeskrypcja została przygotowana w ramach projektu ‘Audio description over the borders’ finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Królestwo Niderlandów
 
 
 
Hrad a Skanzen Autistom

SPRÍSTUPŇUJEME SKANZEN PRE OSOBY S AUTIZMOM

V rámci projektu Remeselná vandrovka pre znevyhodnené skupiny obyvateľstva sa Ľubovnianske múzeum snaží priblížiť život jednoduchého ľudu aj pre osoby s mentálnym postihnutím. Prostredníctvom tejto stránky umožňujeme učiteľom, vychovávateľom a rodičom pripraviť svoje deti na návštevu ľubovnianskeho skanzenu a dovoliť im získať nové zážitky.

Hrad a Skanzen nepočujúcim

DŇA 11. NOVEMBRA 2013 SPRÍSTUPNILO ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM HRAD PRE NEPOČUJÚCICH. PODPOROVATEĽMI TEJTO MYŠLIENKY SÚ MINISTERSTVO KULTÚRY SR A SPOJENÁ ŠKOLA P. SABADOŠA INTERNÁTNA V PREŠOVE.

SPRÍSTUPNENIE HRADU NEPOČUJÚCIM SPOČÍVA VO VYUŽÍVANÍ MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ UMOŽŇUJÚCICH VLOŽENIE VIDEOZÁZNAMU OBSAHUJÚCEHO PREROZPRÁVANÝ SPRIEVODNÝ TEXT DO POSUNKOVEJ REČI. VIRTUÁLNY ZÁZNAM SI NÁVŠTEVNÍCI MÔŽU STIAHNUŤ POMOCOU APLIKÁCIE V MOBILNOM TELEFÓNE, KTORÁ UMOŽŇUJE ČÍTANIE QR KÓDOV. VÝROBA VIRTUÁLNYCH SPRIEVODNÝCH TEXTOV BOLA FINANČNE PODPORENÁ ZA POMOCI DOTAČNÉHO SYSTÉMU MK SR V ROKU 2013.

PRE NÁVŠTEVNÍKOV BEZ POTREBNÉHO TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA JE PRIPRAVENÝCH 5 TABLETOV NA BEZPLATNÉ ZAPOŽIČANIE, PREDNASTAVENÝCH NA JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE.

PRIESTOR NA REALIZÁCIU DOSTALI AJ ŠTUDENTI SPOJENEJ ŠKOLY P. SABADOŠA INTERNÁTNEJ V PREŠOVE PRE NEPOČUJÚCICH, KTORÍ SA ZHOSTILI ÚLOHY TLMOČNÍKOV. POD VEDENÍM PEDAGÓGOV TLMOČILI DO POSUNKOVEJ REČI ODBORNÉ TEXTY A VYTVÁRALI NOVOTVARY V POSUNKOVEJ REČI.

Dôležitý oznam!

Dňa 29. júna 2023 je hrad Ľubovňa z technických príčin zatvorený!
Skanzen pod hradom je otvorený od 9.00 – 19.00 h, posledný vstup o 18.00 h. Ďakujeme za pochopenie.