Hrad: 052/43 220 30 | Skanzen: 052/43 239 82 | Múzeum: 052/43 224 22

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

Publikácie

Vybrané aspekty z dejín okresu stará ľubovňa v 1. Polovici 20. Storočia 1918 – 1938

Publikácia vznikla v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku samostatného česko-slovenského štátu a prijatia Deklarácie slovenského národa. Jej cieľom bolo vytvorenie vzdelávacieho a metodického materiálu pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí ho môžu využívať pri výučbe dejepisu a občianskej náuky či náuky o spoločnosti. Je odborným a metodickým podkladom k lepšiemu poznaniu regionálnych dejín. Predstavuje významné politické osobnosti, ktoré sa zasadzovali za lepší život pre svoj rodný kraj, historické fakty z rokov 1918 – 1938 a prepisy rôznych dobových dokumentov. Ponúka názorné príklady praktickej práce pedagógov so žiakmi na hodinách pre lepšie a kreatívnejšie osvojenie si danej témy. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Jazyk

slovenčina

Tiráž

DROBŇÁK, Adrián – BARLÍKOVÁ  Otília. Vybrané aspekty z dejín okresu Stará Ľubovňa v 1. polovici 20. storočia. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. 40 s. ISBN 978-80-89860-12-8.

Snp – v prelomovom desaťročí (česko) slovenských dejín 1938-1948

Zborník vznikol ako produkt spolupráce Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni a Ľubovnianskeho múzea. Je v ňom uverejnených celkovo 17 príspevkov od desiatich autorov, ktoré odzneli počas štyroch ročníkov odborných seminárov v rokoch 2014 – 2017. Počas týchto podujatí došlo aj k spolupráci s rôznymi vedeckými inštitúciami a pracoviskami ako Ústav pamäti národa v Bratislave, Spolok Slovákov v Poľsku, Múzeum holokaustu v Seredi, Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Ľubovnianska knižnica. Príspevky sú zamerané na dejiny severného Spiša a Slovenska v rokoch 1938 – 1948. Zborník je venovaný spomienke na historika PhDr. Michala Murcka, Dr., ktorý svojím životným dielom prispel k poznaniu minulosti nášho mesta a okresu. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jazyk

slovenčina

Tiráž

LAINCZ, Eduard – DROBŇÁK, Adrián a kol. V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938 – 1948. Príspevky z odborných seminárov v rokoch 2014 – 2017. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. 300 s. ISBN 978-80-89860-10-4.

História rodu zamoyski a hradu ľubovňa

Krátka informačná brožúra. V stručnosti informuje o posledných šľachtických majiteľoch hradu Ľubovňa, rodine Zamoyskich. Opisuje ich príchod do Starje Ľubove, rodinné väzby so španielským kráľovským dvorom, ich život v podhradí a okolí. Zaujímavé inofrmácie sú doplnené dobovými fotografiami.

Jazyk

slovenčina

Tiráž

DLUGOLINSKÝ, Vladimír – MIKULÍK, Miroslav. História rodu Zamoyski a hradu Ľubovňa. Ľubovnianske múzeum – OZ Priatelia hradu Ľubovňa : Stará Ľubovňa, 2009, 6 s.

Okres stará ľubovňa v rokoch 1918 – 1938

Autorom publikácie je Michal Murcko, historik, ktorý sa dlhodobo zaoberá dejinami okresu Stará Ľubovňa v prvýdch desaťročiach 20 storočia. Na 113 stranách sú odborne spracované dejiny okresu v období prvej Českoloslovenskej republiky. Kapitoly sú zoradené chronologicky. Hneď prvá kapitola je venovaná vzniku Československej republiky a ako sa táto politická zmena prejavila v staroľubovnianskom okrese. V publikácií sú komplexne rozpracovaná otázky administartívneho vývoja okresu, demografického vývoja, hospodárske pomery, politické pomery, školstvo, či spolková a kultúrno – osvetová činonosť. Najobšírnejšie sú kapitoly týkajúce sa hospodárstva a politických pomerov. Autor na konci uverejnil aj zoznam okresných náčelníkov v Starej Ľubovni od roku 1920 do roku 1945.

Jazyk

slovenčina

Tiráž

MURCKO, Michal. Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1918 – 1938. Ľubovnianske múzeum : Stará Ľubovňa, 2012, 120 s. ISBN 978-80-970021-8-3.

A lublóI vár és skanzen

Autormi publikácie sú Mgr. Monika Pavelčíková a Mgr. Miroslav Števík. Publikácia je rozdelená do štyroch častí. Na 31 stranách sú prezentované stručné dejiny hradu Ľubovňa a Skanzenu pod hradom. 1. – 3. časť je venovaná hradu. V týchto častiach sú opísané počiatky hradu, jeho dejiny od stredoveku až po 20. storočie. V 2. časti sú prezentované poznatky o architektúre hradu, jeho prestavbách a stavebných premenách.
Trietia časť sa venuje životu na hrade, remesleníkom a ďalšiemu civilnému obyvateľstvu, ktoré pôsobilo na hrade. V rámci tejto časti sú opísané aj lokality, kde stáli dielne jednotlivých remeselníkov, kde boli kasárne a kde sídlili úradníci spišského starostovstva.
Štvrtá časť je venovaná skanzenu pod hradom. V rámci tejto časti je opísaná ľudová architektúra v okolí Starej Ľubovne a stým spojené ľudové zvyky. Publikácia je doplnená historickými fotografiami.

Jazyk

maďarčina

Tiráž

PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav. A lublói vár és skanzen. Ľubovnianske múzeum : Stará Ľubovňa, 2008, 31 s. ISBN

Hrad a skanzen v Starej Ľubovni

Autormi publikácie sú Mgr. Monika Pavelčíková a Mgr. Miroslav Števík. Publikácia je rozdelená do štyroch častí. Na 31 stranách sú prezentované stručné dejiny hradu Ľubovňa a Skanzenu pod hradom. 1. – 3. časť je venovaná hradu. V týchto častiach sú opísané počiatky hradu, jeho dejiny od stredoveku až po 20. storočie. V 2. časti sú prezentované poznatky o architektúre hradu, jeho prestavbách a stavebných premenách.
Trietia časť sa venuje životu na hrade, remesleníkom a ďalšiemu civilnému obyvateľstvu, ktoré pôsobilo na hrade. V rámci tejto časti sú opísané aj lokality, kde stáli dielne jednotlivých remeselníkov, kde boli kasárne a kde sídlili úradníci spišského starostovstva.
Štvrtá časť je venovaná skanzenu pod hradom. V rámci tejto časti je opísaná ľudová architektúra v okolí Starej Ľubovne a stým spojené ľudové zvyky. Publikácia je doplnená historickými fotografiami.

Jazyk

slovenčina

Tiráž

PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav. Hrad a skanzen v Starej Ľubovni. Ľubovnianske múzeum : Stará Ľubovňa, 2008, 31 s. ISBN 978-80-970021-1-4.

Sedem storočí Hradu Ľubovňa

Zodpovedným redaktorom tejto publikácie je PhDr. Dalibor Mikulík. Autorom textovej časti je Mgr. Miroslav Števík. Publikácia je rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť je od konca 13. storočia do roku 1412. v rámci prvej časti sú opísané predpoklady na výstavbu hradu Ľubovňa, voľba lokality, kto nechal postaviť hrad a tiež akú mal hrad funkciu v období vrcholného stredovek. Tiež sú tu prezentované poznatky o majiteľoch hradu a ich aktivitách časoch stredoveku.
Najobsiahlejšia časť je venovaná dejinám hradu v čase keď bol sídlom spišského zálohu. V rámci toho sú prezentovaní jednotlivý starostovia, ktorí pôsobili na zálohovanom Spiši. V poslednej časti sú opísané dejiny hradu Ľubovňa od roku 1773 do roku 1945. Sú tu predstavené zaujímavé poznatky o predposledných a posledných majiteľoch hradu, Raiszovcov a Zamoyskích. V publikácií je aj časť, ktorá sa venuje otázke lokalizácií hradov na hornom Spiši.

Jazyk

slovenčina

Tiráž

ŠTEVÍK, Miroslav. Sedem storočí hradu Ľubovňa. Ľubovnianske múzeum: Stará Ľubovňa, 2012, 53 s. ISBN 978-80-970021-9-0.

Siedem wieków zamku lubowla

Zodpovedným redaktorom tejto publikácie je PhDr, Dalibor Mikulík. Autorom textovej časti je Mgr. Miroslav Števík. Publikácia je rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť je od konca 13. storočia do roku 1412. v rámci prvej časti sú opísané predpoklady na výstavbu hradu Ľubovňa, voľba lokality, kto nechal postaviť hrad a tiež akú mal hrad funkciu v období vrcholného stredovek. Tiež sú tu prezentované poznatky o majiteľoch hradu a ich aktivitách časoch stredoveku.
Najobsiahlejšia časť je venovaná dejinám hradu v čase keď bol sídlom spišského zálohu. V rámci toho sú prezentovaní jednotlivý starostovia, ktorí pôsobili na zálohovanom Spiši. V poslednej časti sú opísané dejiny hradu Ľubovňa od roku 1773 do roku 1945. Sú tu predstavené zaujímavé poznatky o predposledných a posledných majiteľoch hradu, Raiszovcov a Zamoyskích. V publikácií je aj časť, ktorá sa venuje otázke lokalizácií hradov na hornom Spiši.

Jazyk

slovenčina

Tiráž

ŠTEVÍK, Miroslav. Siedem wieków zamku Lubowla. Ľubovnianske múzeum : Stará Ľubovňa, 2012, 53 s. ISBN 978-80-971032-0-0.

Rubrum claustrum

Autormi publikácie o Červenom kláštore sú Mgr. Miroslav Števík a Mgr.phil. Filip Fetko. Publikácia je rozdelená do dvoch častí, má 39 strán. Autorom prvej časti je Mgr. Miroslav Števík. V rámci nej sú prezentované dejiny kartuziánskeho kláštora v Lechnici, tesnom susedstve Červeného kláštora. Ďalej jen opísaný život kartuziánskych mníchov v tomto kláštore a architektonický vývoj kláštora spojený s popismi jednotlivých budov.
Autorom druhej časti je Mgr. Phil. Filip Fetko. V svojej časti sa zameral na pôsobenie kamaldulského rádu v Červenom Kláštore. Viac sa zameral na janznámješích mníchov z tohto kláštora, napr. na legendárneho mnícha Cypriána. Publikácia je doplnená zaujímavými nákresmi a fotografiami.

Jazyk

poľština

Tiráž

FETKO, Filip – ŠTEVÍK, Miroslav. Rubrum Claustrum. Ľubovnianske múzeum : Stará Ľubovňa, 2007, 39 s. ISBN.

Drevené kostoly, chrámy, zvonice na slovensku

Autormi sú Miloš Dudáš a Alexander Jiroušek. Je to fotografická publikácia venovaná dreveným sakrálnym stavbám na Slovensku. Texty ku fotografiám sú v troch jazykoch, slovenčine, angličtine a nemčine. Publikácia komplexne zachytáva drevené sakrálne stavby na Slovensku. Hneď na začiatku je mapa Slovenska, kde sú zaznačené drevené sakrálnych stavby podľa konfesionality. Každá sakrálna stavba je stručne opísaná. V rámci popisu je aj krátka história objektu a popis architektúry a vybavenia.

Jazyk

slovenčina, angličtina, nemčina

Tiráž

DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander. Drevené kostoly, chrámy, zvonice na Slovensku. Jes : Košice, 2010, 175 s. ISBN 978-80-889003-7-5.

Poľské korunovačné klenoty na hrade ľubovňa (1655 – 1661)

Katalóg bolo vydaný pri príležitosti zhotovenia a vystavenia replík korunovačných klenotov poľského kráľovstva na hrade Ľubovňa. Originály týchto klenotov boli ukryte na hrade v polovici 17. storočia, ale keďže dnes už neexistujú, Ľubovnianke múzeum – hrad v Starej Ľubovni si nechalo urobiť repliky na pripomenutie si tejto slávnej udalosti. Autorom textovej časti katalógu je PhDr. Dalibor Mikulík. Je tu opísaná aj symbolika korunovačných klenotov. Katalóg obsahuje veľmi pekné fotografie a je urobený na špičkovej grafickej úrovni, za čo bol aj ocenený.

Jazyk

slovenčina, poľština, angličtina, nemčina, ruština

Tiráž

MIKULÍK, Dalibor. Poľské korunovačné klenoty na hrade Ľubovňa (1655 – 1661). Ľubovnianske múzeum – hrad : Stará Ľubovňa, 2012, 18 s. ISBN 978-80-970021-7-6.

Humorno-pravdivé obrázky zo starej „dzedzini“

Autorom je Ján Lazorík. Ide už o 6. Časť z tejto edície. Publikácia je delená na 16 častí a obsahuje 650 fotografií. V texte sa dozvieme cez krátke príbehy v šarišskom nárečí o rôznych poverách, nezbedníkoch a detských huncútstvach. V závere je slovník svojráznych nárečových výrazov a fotodokumentácia predných izieb v rôznych dedinkách Spiša a Šariša.

Jazyk

slovenčina, šarišské nárečie

Tiráž

ŠLAZORÍK, Ján. Humorno-pravdivé obrázky zo starej „dzedzini“. Arkus JJ : Prešov, 2007, 102 s. ISBN 978-80-969485-3-6.

Rubrum claustrum

Autormi publikácie o Červenom kláštore sú Mgr. Miroslav Števík a Mgr.phil. Filip Fetko. Publikácia je rozdelená do dvoch častí, má 39 strán. Autorom prvej časti je Mgr. Miroslav Števík. V rámci nej sú prezentované dejiny kartuziánskeho kláštora v Lechnici, tesnom susedstve Červeného kláštora. Ďalej jen opísaný život kartuziánskych mníchov v tomto kláštore a architektonický vývoj kláštora spojený s popismi jednotlivých budov.
Autorom druhej časti je Mgr. Phil. Filip Fetko. V svojej časti sa zameral na pôsobenie kamaldulského rádu v Červenom Kláštore. Viac sa zameral na janznámješích mníchov z tohto kláštora, napr. na legendárneho mnícha Cypriána. Publikácia je doplnená zaujímavými nákresmi a fotografiami.

Jazyk

poľština

Tiráž

FETKO, Filip – ŠTEVÍK, Miroslav. Rubrum Claustrum. Ľubovnianske múzeum : Stará Ľubovňa, 2007, 39 s. ISBN.

Pijactvo

Zostavovateľom je Ján Lazorík. V knihe autor publikuje príhody zo života, vinšovačky, rýmovačky a múdrosti spojené s konzumáciou alkoholu na dedinách. V druhej časti sú v pôvodnom šarišskom jazyku predstavené pesničky s „pijackou“ tematikou. V závere je slovník nárečových výrazov. Kniha je bohato ilustrovaná a doplnená dobovými fotografiami.

Jazyk

slovenčina, šarišské nárečie

Tiráž

DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander. Drevené kostoly, chrámy, zvonice na Slovensku. Jes : Košice, 2010, 175 s. ISBN 978-80-889003-7-5.

Múzeum pre všetkých

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s finančnou podporou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky uskutočnilo od 24. – 25. mája 2016 medzinárodnú konferenciu Múzeum pre všetkých. Návštevy výstav, múzeí, galérií, historických pamiatok a ďalších kultúrnych inštitúcií a kultúrnych podujatí sú pre všetky znevýhodnené skupiny obyvateľstva dôležitým prostriedkom účasti na kultúrnom živote spoločnosti, vzdelávaní, poznávaní a zmysluplnom využívaní voľného času. Poskytnutie dostatočného množstva informácií a impulzov hlavne zo strany znevýhodnených osôb môže napomôcť pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách a galériách. Príspevky prezentované počas konferencie výrazne obohatili vedomosti prítomných muzejníkov a preto sa Ľubovnianske múzeum s podporou MK SR rozhodlo obsah konferencie zhmotniť do zborníka z konferencie v printovej a elektronickej forme. Zborník ma potenciál výrazne rozšíriť obzory a napomôcť pri prekonávaní počiatočných problémov, záujemcom o debarierizáciu priestoru kultúrnych inštitúcií.

Jazyk

slovenčina

Tiráž

BALUŽINSKÝ, Jozef, MARCINOVÁ, Františka. 2016. Múzeum pre všetkých. Zborník z konferencie venovanej debarierizácii múzeí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. 164 s. ISBN 978-80-89860-04-3

Dôležitý oznam!

Dňa 29. júna 2023 je hrad Ľubovňa z technických príčin zatvorený!
Skanzen pod hradom je otvorený od 9.00 – 19.00 h, posledný vstup o 18.00 h. Ďakujeme za pochopenie.