Hrad: 052/43 220 30 | Skanzen: 052/43 239 82 | Múzeum: 052/43 224 22

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

Zálohová listina z roku 1412

V Uhorsku vládol od roku 1387 Žigmund Luxemburský. V Poľsku, Vladislav II. Jagello. Títo dvaja králi boli švagrovia, ale aj tak medzi nimi nepanovalo porozumenie. Vzťahy medzi nimi boli napäté kvôli Žigmundovej podpore Rádu nemeckých rytierov. Tí pôsobili aj na území dnešného Poľska a Vladislav II. s nimi viedol vojnu.

Zálohova listina.

My Žigmund, z Božej milosti rímsky kráľ, … a kráľ Uhorska, Čiech …, potvrdzujeme …, že … sme od najjasnejšieho kniežaťa pána Vladislava, poľského kráľa, … tridsaťsedemtisíc kôp širokých grošov novej mince českej razby, dobrej a spravodlivej váha dostali a skutočne prijali a tohto pána Vladislava, poľského kráľa, … o vrátení týchto peňazí chceme uistiť, a … splatenie toho chceme zabezpečiť. Preto jemu a jeho nástupcom, … dávame územia, t. j. náš hrad Stará Ľubovňa s mestečkom a mestečko Podolínec s nachádzajúcimi sa na našom území Spiš v Ostrihomskej diecéze, t. j. Hniezdne, Spišská Belá, Ľubica, Vrbov, Tvarožná, Poprad, Stráže pod Tatrami, Veľká, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Spišská Nová Vec, Ruskinovce, Matejovce a Spišská Sobota.

Tieto spomínané zeme, hrady a mestečká, mestá a dediny pán Vladislav, poľský kráľ, jeho nasledovníci, … budú držať, vlastniť a mať dovtedy, kým jemu alebo jeho nasledovníkom, … nezaplatíme my alebo naši nasledovníci tridsaťsedemtisíc kôp širokých českých grošov dobrej a spravodlivej váhy alebo ceny v zlate alebo striebre.

Dané v Záhrebe … roku Pána 1412

My Zygmund, z Bożej laski król Rzymu, … oraz król Węgier, Czech …, potwierdzamy …, że … od najjaśniejszego księcia Wladyslawa, króla polskiego, … trzydzieści siedem tysięcy kop szerokich groszy nowych monet wybitych w Czechach, dobrej i sprawidliwej wagi dostali i faktycznie przyjęli, a tego pana Wladyslawa, króla polskiego, … chcemy zapewnić o zwrocie tych pieniędzy, i … zapewnić o splaceniu. Dlatego jemu i jego następcom, … dajemy ziemie, tj. nasz zamek Stara Lubownia z miastaczkiem oraz miasteczko Podoliniec z twierdzą i należącymi do nich wsiami, jak też z poniższymi (czternastoma) miastami i miasteczkami leżącymi na naszym obszarze Spisz w diecezji Ostrihomskiej.

Owe wspomniane zieme, zamko i miasteczka, miasta i wsie pan Wladislaw, król polski, jego następcy, … będa trzymać, posiedać i mieć dowtedy, dopóki jemu albo jeho następcom, … niezaplacimy my albo nasi następcy … trzydzieści siedem tysięcy kop szerokich groszy czeskich dobrej i sprawiedliwej wagi albo ceny w zlocie, lub w srebrze.

Dane w Zagrzebiu … Roku Panskiego 1412

We Sigismund, Holy Roman Emperor by the Grace of God, … and King of Hungary Bohemia, … we acknowledge that … we have … really got and received thirty-seven thousand heaps of thick groschen of new coins of Czech monetisation, in correct and fair weight, from the Grand Duke Wladyslaw, King of Poland … an we would like to assure this Sir Wladyslaw, King of Poland, about repaying back all this money and … we want to guarantee it´s requitement. Therefore, we will provide him and his descendents the territories, i . e. our castle of Stará Ľubovňa both with the town and the town of Podolinec both with the little fortress and the villages belonging to them as well as with towns and bourgs (14 of them) mentioned below, situated at the area of Spiš in the Esztergom diocese.

All these mentioned lands, castles and bourgs, towns and villages will be held, owned and possessed by the time we or our descendents repay him or his descendents … thirty-seven thousand heaps of thick Czech groschen of right and correct weight or it´s price in gold or silver.

Signed in Zahreb Anno Domini 1412

Dôležitý oznam!

Dňa 29. júna 2023 je hrad Ľubovňa z technických príčin zatvorený!
Skanzen pod hradom je otvorený od 9.00 – 19.00 h, posledný vstup o 18.00 h. Ďakujeme za pochopenie.